HTTP PROXY PORT USER PASSWORD REAL IP LAST REAL IP EXPIRE

API

1. API lấy proxy

-

2. API đổi IP cho 1 port hoặc nhiều port

-

Thay thế PORT: có thể truyền 1 hoặc nhiều port, nếu nhiều port thì mỗi port ngăn cách nhau bằng dấu ,
Ví dụ: ports=10002 hoặc ports=10002,10003