Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên website download3s.com

Thỏa Thuận Cung Cấp và Sử Dụng Dịch Vụ trên website download3s.com (sau đây gọi tắt là "Thỏa Thuận") là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa chúng tôi đơn vị ("3S") với người sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web download3s.com ("Người Sử Dụng").

Khi sử dụng Download3s, Người Sử Dụng không được thực hiện các hành vi sau: